Jak zacházíme s osobními údaji

Věřte nám, údaje jsou u nás v bezpečí a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.
Společnost Baby club Mišutka s.r.o. se sídlem Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
IČO: 27519503, dále jen „Baby club Mišutka“, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost Baby club Mišutka získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností Baby club Mišutka jako dodavatelem. Předmětem je pořádání plaveckých kurzů. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

1.  jméno a příjmení
2.  datum narození
3.  fakturační údaje
4.  e-mailová adresa
5.  telefonní kontakt

Účel zpracovávání osobních údaje

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:
k marketingovým účelům společnosti Baby club Mišutka, tj. zasílání informací o pořádaných akcích
pro vystavení faktur a zasílání organizačních informací týkajících se kurzů
Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost Baby club Mišutka bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Baby club Mišutka pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (správce náhradového systému, účetní společnosti) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností Baby club Mišutka a na dobu 3 let po jeho ukončení.
Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti Baby club Mišutka vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@misutka.eu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:
Jste oprávněni požadovat od společnosti Baby club Mišutka přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).

Jste oprávněni písemně požádat společnost Baby club Mišutka o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).

Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost Baby club Mišutka zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.

Pokud souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte v souladu s bodem 5. v průběhu probíhajícího kurzu, jehož jste aktivním účastníkem, berete na vědomí, že Vaše účast v kurzu končí ke dni odvolání souhlasu a nevyčerpané kurzovné nebude vráceno.

V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost Baby club Mišutka zpracování Vašich osobních údajů ukončí.

Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Baby club Mišutka provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti vznést námitku proti zpracování a požádat společnost Baby club Mišutka o vysvětlení.

Požadovat, aby společnost Baby club Mišutka odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů

Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Děkujeme za důkladné přečtení a respektování našich podmínek a těšíme se na setkání v našem bazénu.

Baby club Mišutka s.r.o.
Tyto podmínky jsou platné od 3.9.2018